VEDTÆGTER

for den selvejende undervisningsinstitution, Efterskolen Alterna

Godkendt ved generalforsamlingerne den 31. juli 2015 i Hillerød og den 9. juli 2016 i Mariager

Erstatter vedtægter af den 15. juli 2009

 

§1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Stk.1 Efterskolen Alterna er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Stk.2 Institutionen er oprettet den 1. juli 1992 og har hjemsted i Hillerød Kommune.

Stk.3 Institutionen ejer ejendommene:

Stk. 4 Institutionens formål er, at drive en efterskole inden for rammerne af de gældende regler

om frie kostskoler, hvor unge kan dygtiggøre sig i almendannende fag, samtidig med at de

oplyses om det kristne livssyn som Pinsekirkerne og Frikirkenet går ind for.

Stk. 5 Institutionen baserer sit værdigrundlag på Bibelens Guds- og menneskesyn. Det bunder bl.a.

i bevidstheden om:

At mennesket er skabt med det formål at agere i henhold til Skaberens vilje på jorden.

At mennesket er uendeligt værdifuldt og derfor bør behandles med respekt.

At mennesket er skabt med en fri vilje og derfor er ansvarligt for sine handlinger.

At mennesket er udrustet med en naturgiven kærlighed til at elske sin næste som sig selv.

At fællesskabet mellem mennesker er det bedste læremiljø for personlig udvikling.

Udvikling af den enkeltes åndelige liv og selvbillede danner baggrund for personlig afklaring og udvikling. Tværkulturel forståelse er en væsentlig ingrediens i institutionens liv. Vi lægger vægt på positiv idealisme og lyst til at gore en forskel.

Vi viser tillid ved at stole på hinanden og uddelegere ansvar. Dette fordrer ansvarlighed; at alle tager del i at få dagligdagen til at fungere, og at man hjælper hinanden, når der er brug for dette. Derved opnås en dagligdag som er præget af respekt for de mennesker og ting vi omgås, og overordnet set vil venskab karakterisere institutionen.

§ 2. Skolekreds

Stk. 1 Skolekredsen består af myndige personer som oplever tilknytning til skolen. Disse udpeges af

de menigheder som er tilsluttet Pinsekirkerne i Danmark og Frikirkenet i Danmark. Hver

menighed kan udpege to medlemmer til skolekredsen.

Stk. 2 Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges på generalforsamlingen

både af den udpegende menighed og af et mindretal i bestyrelsen.

Stk. 3 Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4 Skolens årsrapport udleveres / sendes fra skolen senest 14 dage før den generalforsamling, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskuds-

beregning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.

§ 3. Institutionens drift

Stk.1 Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling og økonomiske bidrag fra Pinsemenigheder og kirker tilknyttet Frikirkenet, enkeltpersoner m.fl.

Stk.2 Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk.3 Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til

tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for

skolen, f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og lignende.

Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk.1 Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer.

Stk.2 Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. §12, og træffer beslutning om institutionens nedlæggelse, jf.§13.

Stk.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen of juli måned. Den indkaldes af

bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev til medlemmerne med mindst følgende dagsorden:

Stk. 4 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde inden

udgangen af marts måned. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller

mindst 1/2 delen af skolekredsens medlemmer ønsker det. Den indkaldes ligesom ordinær generalforsamling sammen med dagsorden.

Stk. 6 Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. § 13.

Stk. 7 Hvis 1/3 af medlemmer ønsker det kan man kræve skriftlig afstemning.

Stk. 8 Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

§ 5.Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1 Bestyrelsen består af 6 stemmeberettigede medlemmer som vælges på generalforsamlingen af skolekredsens medlemmer. Bestyrelsen bør, så vidt muligt, have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmer kan vælges udenfor skolekredsens medlemskreds.

Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år af gangen. Genvalg kan ske.

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder i valgperioden indtræder en suppleant i resten af

perioden. I tilfælde hvor der ikke er suppleanter til rådighed, kan bestyrelsen udpege et nyt

bestyrelsesmedlem i resten af valgperioden.

Stk. 4 Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer.

Stk. 5 Forstanderen og forretningsføreren for efterskolen samt en repræsentant for efterskolens medarbejdere kan uden stemmeret deltage i møderne.

Stk. 6 Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

Stk. 7 Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og sekretær.

Stk. 8 Såfremt et bestyrelsesmedlem i valgperioden bliver generelt inhabil jf. lovens §7 stk. 2 og 3, kan vedkommende ikke længere sidde i bestyrelsen og skal udtræde øjeblikkeligt. Nyvalg/ny udpegning foretages hurtigst muligt.

§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Stk. 1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens

økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen

og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for

skolekredsen. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for undervisningsministeren, herunder for, at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.

Stk. 2 Bestyrelsen ansætter og afskediger forstander, forretningsforer og lærerne. Ansættelse og

afskedigelse af forretningsforer og lærerne sker efter indstilling fra forstanderen.

Stk.3 Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter de overordnede rammer for elevbetaling.

Stk. 5 Bestyrelsen godkender årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus.

Stk.6 Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport og status, jf. § 10, stk. 1.

Stk. 7 Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse.

Stk. 8 Bestyrelsen godkender en plan for den årlige evaluering af skolens virksomhed på grundlag af værdigrundlaget.

§ 7. Bestyrelsens arbejde m.v.

Stk. 1 Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 3 medlemmer finder det nødvendigt.

Stk. 2 Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig hvilke sager, der skal behandles.

Stk. 3 Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger herunder

eventuelt afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol. Protokollen underskives

senest på det efterfølgende møde af mødets deltagere. Det skal fremgå af protokollen, hvor

mange medlemmer der har deltaget i mødet, og om mødet var beslutningsdygtigt. Enhver af

disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på

skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.

Stk. 4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens

stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog

ved kvalificeret stemmeflertal.

Stk. 5 Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har

økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltnings-

loven kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af

protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemning.

Stk. 6 En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller

skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller

interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltnings- lovens kap. 8 om tavshedspligt.

Stk. 7 Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere, eller hvis andre

forhold gør det påkrævet, beslutte at holde møde alene for bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 8 Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.

Stk. 9 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 8. Skolens daglige ledelse

Stk. 1 Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

Stk. 2 Ved forstanderens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en forstander.

Stk. 3 Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandlinger, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen.

Stk. 4 Forstanderen ansætter og afskediger skolens medarbejdere bortset fra forretningsforer og lærerne og foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af forretningsfører og lærerne.

Stk.5 Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v.

§ 9. Medarbejderråd

Stk. 1 Der oprettes et medarbejderråd for efterskolen.

Stk. 2 Medarbejderrådet består af skolens forstander og de faste medarbejdere.

Stk. 3 Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap.2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 4 Medarbejderrådets udtalelse indhentes i følgende sager:

§ 10. Regnskab og revision

Stk. 1 Årsrapport og status udarbejdes hvert år inden den 01.06. Årsrapporten opstilles og

revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.

Stk. 2 Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 01.06., hvorefter den reviderede

årsrapport bilagt revisionsprotokollat sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens

medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden forelæggelse for

generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at

de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lovens § 7.

Stk. 3 Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 11. Tegningsret

Stk. 1 Skolen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et yderligere bestyrelsesmedlem.

Stk. 2 Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens eller næstformandens underskrift.

§ 12. Vedtægtsændringer

Stk. 1 Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af ministeriet.

Stk. 2 Ændringer af vedtægterne skal vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

§ 13. Nedlæggelse

Stk. 1 Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3

af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse

træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.

Stk. 2 Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med

formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

Stk. 3 Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske

opgørelse af aktiver og passiver er gennemfort eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.

Stk. 4 Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske

opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 5 Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.

Godkendelse

Disse vedtægter er godkendt

i overensstemmelse med reglerne for vedtægtsændringer jf. de tidligere vedtægter af 15. juli 2009.

Underskrevet af bestyrelsen, Mariager den 9. juli 2016:

Formand: Simon Linde

Næstformand: Mikael Laursen

Mikael Iversen

Esther Rugholm

Søren Kokkenborg

Martin Lorenzen